ข้อได้เปรียบของการใช้งานของฝุ่นเหมืองเป็นมวลรวมที่ดี